อ.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย

ผศ. ดร. สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
Asst. Prof. Suwat Pattaramalai, Ph.D.

 

Suwat Pattaramalai CV December 2017

 

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 0-2470-9079 โทรสาร 0-2470-9070

E-mail Address : suwat.pat@kmutt.ac.th

 

Material วิชาสอนในเทอมนี้

 

ประวัติการศึกษา

 

ปีที่จบ

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สาขาเอก

วิชาเอก

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

2550

ปริญญาเอก

Ph.D.Eng.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้าสื่อสาร

Florida Atlantic
University

สหรัฐอเมริกา

2539

 

ปริญญาโท

M.Eng.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้าสื่อสาร

Florida Atlantic
University

สหรัฐอเมริกา

2533

ปริญญาตรี

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

 

สาขาวิชาที่ทำวิจัย

   - Wireless Network Performance Evaluation

   - Wireless Communication

   - Digital Communication

   - Data Communication

   - Computer Network

   - Satellite Communication

   - Neural Network

   - Computer Simulation

   - Image Processing

 

ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ

 

Research Papers

(In ENGLISH)

1.    Aalo  and  S.  Pattaramalai,  "Average  error  rate for coherent  MPSK  signals  in  Nakagami fading channels", IEE  Electronics Letter., Vol. 32, No. 17, PP.1538-9, August 15, 1996.

2.    Suwat Pattaramalai, Pramote Pimsen, and Kosin Chamnongthai, "A Thai Note Picture Recognition Method by Using Two Frequency Bands of  Signal  and Neural  Network", IASTED International  Conference on Modelling, Simulation and Optimization, Singapore, August 11-14, 1997.

3.    Chirawat Kotchasarn and Suwat Pattaramalai, “Bit Error Rate of Coherent DS-CDMA System in Nakagami Fading Channel with Arbitrary Parameters using Error Correcting Code,” IEEE APCCAS’98, Chiangmai, Thailand, November 24-27, 1998.

4.    Adisorn Leelasantitham, Suwat Pattaramalai, Kosin Chamnongthai and Bundit Thipakorn, “Inspection of Water Mark on Currency Note by Using Correlation Mapping and Neural Network,” IEEE APCCAS’98, Chiangmai, Thailand, November 24-27, 1998.

5.    Tassaphan Suwannatat, Pimporn Suntorntarawong, Brad Trewin, Suwat Pattaramalai and Kosin Chamnongthai, “A Method of Field-Mobile-Robot Localization by Using a Reference Mark,” EECON-21, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, PP 98-101, 1998.

6.    Chirawat Kotchasarn and Suwat Pattaramalai, “Bit Error Rate of Coherent DS-CDMA System in generalized Nakagami Fading Channel with Arbitrary Parameters using Error Correcting Code,” NCSEC 98, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, October 20-21, 1998.

7.    Adisorn Leelasantitham, Suwat Pattaramalai, Kosin Chamnongthai and Bundit Thipakorn, “Inspection of Water Mark on Currency Note by Using Correlation Mapping and Neural Network,” NCSEC 98, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, October 20-21, 1998.

8.    Pikul Wachirathanit, Suwat Pattaramalai, and Kosin Chamnongthai,”A Multicast Output-Shared Buffer ATM Switch with RQM Management,” ISPACS 99, Phuket, Thailand, December 8-10,1999.

9.    Wannee Pattamapinan, Roongtip Yongyingsakthaworn, and Suwat Pattaramalai, “Performance Evaluation of Output-Buffer and Shared-Buffer Multicast ATM Switch with Queue Management Schemes,” ISPACS 99, Phuket, Thailand, December 8-10,1999.

10. Suwat Pattaramalai; Aalo, V.A.; Efthymoglou, G.P, “Call Completion Probability with Weibull Distributed Call Holding Time and Cell Dwell TimeIEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM '07), 26-30 Nov. 2007 Page(s):2634 - 2638

11. S. Pattaramalai, V.A. Aalo,“Distribution of random cell dwell times in wireless networks,” Electronics Letters, Volume 44Issue 4, February 14 2008, Page(s):301 - 302.

12. Suwat Pattaramalai,V.A. Aalo, and G.P. Efthymoglou, “Evaluation of Call Performance in Cellular Networks With Generalized Cell Dwell Time and Call Holding Time Distributions in the Presence of Channel Fading,” IEEE Trans. Vehicular Technology, Volume 58no. 6, July 2009, Page(s):3002 - 3013.

13. George P. Efthymoglou, Suwat Pattaramalai, and Valentine A. Aalo, “Call Completion Probability with Generalized Call Holding Time and Cell Dwell Time Distributions,” IEEE 69th Vehicular Technology Conference 2009 (VTC Spring 2009), 26-29 April 2009,

14. Ittiphon krinpayorm and Suwat Pattaramalai, “Link Recovery Comparison Between OSPF & EIGRP,” 2012 International Conference on Information and Computer Networks (ICICN 2012), IPCSIT Vol. 27 (2012), IACSIT Press, Singapore, Page(s):192 - 197. (http://www.ipcsit.com/vol27/37-ICICN2012-N10021.pdf)

15. Ekkapot Meesa-ard and Suwat Pattaramalai, " Performance Analysis of Soft-Decision on Viterbi Decode for Cooperative Relay in LTE Advanced," International Journal of Computer Science and Electronics Engineering (IJCSEE), vol. 1, issue 3 (2013), Page(s): 391-394. (http://www.isaet.org/images/extraimages/P513678.pdf)

16. Woraphon Lertchuwongsa and Suwat Pattaramalai, "Performance Comparison of WCDMA Pico Repeater at Two Difference Positions in One-Bedroom Condominium," International Journal of Computer Science and Electronics Engineering (IJCSEE), vol. 1, issue 3 (2013), Page(s): 400-403.(http://www.isaet.org/images/extraimages/P51368686.pdf)

17. Panisara Treesorn and Suwat Pattaramalai, "Intranet Performance Monitoring and Problem Solving Analysis with Network Parameters from SNMP and NetFlow,"International Journal of Computer Science and Electronics Engineering (IJCSEE), vol. 1, issue 3 (2013), Page(s): 404-407. (http://www.isaet.org/images/extraimages/P51368691.pdf)

18. Tanawan Poka-anon and Suwat Pattaramalai, "Throughput Efficiency by Employing a Relay Node at Different Distances in WiMAX Cell,"International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI'13), Sept. 22-23, 2013, Bangkok, Thailand, Page(s): 36-39. (http://iieng.org/images/proceedings_pdf/1776E0913028.pdf)

19. Ekkaphot Meesa-ard and Suwat Pattaramalai, "The Impact of Mobile velocity on Performance of LTE-Advanced Cooperative Downlink,"IET International Conference on Frontiers of Communications, Networks and Applications (IET ICFCNA 2014), Nov. 3-5, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

20. Silumpa Suboonsan and Suwat Pattaramalai, "Performance Evaluation of Vertical Handover on Bangkok Mass Transit,"IET International Conference on Frontiers of Communications, Networks and Applications (IET ICFCNA 2014), Nov. 3-5, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

21. Witthawat Pradit and Suwat Pattaramalai, "Energy Impact of Emerging Mobile Internet Application on UMTS and LTE Networks," Workshop on Internet Architecture and Applications 2014 (IA2014), Nov. 5-6, 2014, Chiang Mai, Thailand.

22. Werapon Poophun and Suwat Pattaramalai, "Impact of Router Buffer Size on TCP/UDP with 802.11g Performance,"Workshop on Internet Architecture and Applications 2014 (IA2014), Nov. 5-6, 2014, Chiang Mai, Thailand.

23. Tachapat Taesawat and Suwat Pattaramalai, "Comparison of Dual Stack and Tunneling in Internet Protocol Version 6 Transition,"Internation Conference on Embedded System and Intelligent Technology (ICESIT 2015), June 10-12, 2015, Phitsanulok, Thailand.

24. Natsuda Hengpradit and Suwat Pattaramalai, "Link Failure Analysis on EIGRP and OSPF Protocol with IPv4 and IPv6 on Mixed Topology Networks,"Proceedings of ISER 28th International Conference, April 7, 2016, Penang, Malaysia. (http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/258-146121550409-13.pdf)

25. Nannaphat Manlam and Suwat Pattaramalai, "Handover based on Mobile Velocity and HOM Adjusting by Fuzzy Logic Control in Macrocell/Femtocell LTE Network,"Proceedings of ISER 28th International Conference, April 7, 2016, Penang, Malaysia. (http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/258-146121557714-18.pdf)

26. Ratchaneporn Panthai and Suwat Pattaramalai, "Offic Wireless Network Performance Improvement by Changing Wireless Routers Installment Pattern and Radio Channel Setting,"Proceedings of ISER 28th International Conference, April 7, 2016, Penang, Malaysia. (http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/258-146121569919-23.pdf)

27. Saowapa Intarapanich and Suwat Pattaramalai, "Increasing TCP performances on wired and wireless networks by using TCP freeze,"IEEE International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016), December 14-17, 2016, Chiangmai, Thailand.

28. Khemmapath Phejrsuksai and Suwat Pattaramalai, "Performance Comparison of Multipath TCP Data Transferring in Bottleneck and Disjoint-Path wired networks connected with Wi-Fi,"5th International Electrical Engineering Congress (IEECon2017), March 8-10, 2017, Pattaya, Thailand.

29. Prued Suksawat and Suwat Pattaramalai, "Performance Measurement of Voice Call Services in UMTS/LTE Mobile Network,"5th International Electrical Engineering Congress (IEECon2017), March 8-10, 2017, Pattaya, Thailand.

30. Soraya Pantunn and Suwat Pattaramalai, "Security of Connecting SIP Trunk via SBC on IMS Network,"5th International Electrical Engineering Congress (IEECon2017), March 8-10, 2017, Pattaya, Thailand.

31. Ditthawat Songratthaset and Suwat Pattaramalai, "Adaptive polynomials method for FBMC nonlinear power amplifier complex gain,"2017 19th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), Feb. 19-22, 2017, Bongpyeong, South Korea.

32. Churdchai K-marchai and Suwat Pattaramalai, "Performance evaluation of AOA, TDOA and hybrid methods for geolocation on interference in urban areas,"The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), May 7-9, 2017, Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand.

 

(In THAI)

1. โกสินทร์ จำนงไทย และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, "ระบบอ่านแบบโดยอัตโนมัติ",การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 6-31 ถึง 6-35, 2535.

2. นิมิตร ศรีคำทา, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย และ โกสินทร์ จำนงไทย, “วิธิการตรวจวัดสลักเกลียวโดยหาจุดขอบภาพที่เหมาะสม และกรอบมาตราฐาน”, การประชุมวิชาการ เรื่องวิศวกรรมอุตสาหการในปี ค.ศ. 2000, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี, หน้า 469-478, 2539.

3. ทรงพล สุคนธพงศ์, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, บัณฑิต ทิพากร และ โกสินทร์ จำนงไทย, “วิธีการจับคู่เซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับการวัดความเร็วเฉลี่ย ”, การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 20, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 620-626, 2540.

4. ทรงพล สุคนธพงศ์, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, บัณฑิต ทิพากร และ โกสินทร์ จำนงไทย, “วิธีการจับคู่เซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับการวัดความเร็วเฉลี่ย ”, การประชุมใหญ่ทางวิชาการทางวิศวกรรม, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, หน้า 248-259, 2540.

5. จิรวัฒน์ คชสาร, โกสินทร์ จำนงไทย และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, “อัตราบิทผิดพลาดของระบบการเข้าถึงช่องสัญญาณหลายทางแบบแยกความแตกต่างทางรหัส แบบไดเร็คซีเควนซ์ในช่องสัญญาณที่มีการจางหายแบบนากากามิที่มีพารามิเตอร์ ไม่เจาะจงด้วยรหัสแก้ไขความผิดพลาด,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 664 ถึง 667, 2541.

6. พิสิฎฐ์ หงส์สุวรรวัธนะ, วรวิทย์ ชีพพิทักษ์สกุล และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, “การจำลองการทำงานร่วมกันของ เฟรมรีเลย์และเอทีเอ็ม,” NCSEC 98, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, October 20-21, 1998.

7. จริยา ชมพูหลง และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, ”การประหยัดพลังงานการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยอุปกรณ์พ๊อกเกตไวไฟ (Energy Saving of Using Internet on Mobile Phone with Pocket Wi-Fi),” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, หน้า 411-418, 8-9 ธันวาคม 2558

8. กนกวรรณ ปิดทองคำ และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย,”ผลกระทบการใช้พลังงานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการดูวีดีโอ (Energy Impact of video watching on Smartphone),” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, หน้า 419-426, 8-9 ธันวาคม 2558

9. อัจจิมา อำพันสุข และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย,”การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิคอินเตอร์ลีฟไมโมเดส และเทคนิคโคโลเคทไมโมเดสที่มีค่าระดับกำลังส่งและค่าความแยกส่วนที่สูญเสียไประหว่างพอร์ตแตกต่างกันในระบบการส่งสัญญาณแบ่งแถบความถี่และสเปคตรัมตั้งฉาก (Performance comparison between Interleaved-MIMO DAS and Co-located-MIMO DAS with variant Orthogonal frequency division multiplexing transmission power and isolated loss),” The 38th National Graduate Research Conference "Graduated Research towards Globalization", Naresuan University,Phitsanulok, Thailand, หน้า 182-193, 19-20 กุมภาพันธ์ 2559

10. ธีร์ธวัช เวชรินทร์ และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย,”ศึกษาการใช้พลังงานของสมาร์ทโฟนในโครงข่ายไร้สายหลายเทคโนโลยี (Energy Consumption Studying of Smartphone Usage in Heterogeneous Networks),” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (The 39th Electrical Engineering), EECON-39, โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท, เพชรบุรี, 2-4 พศจิกายน 2559

11. ภัณณิพงศ์ ติณณธรางค์กูล และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย,”การวัดค่าอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะของโทรศัพท์มือถือในระบบสี่จีขณะใช้งานแนบใกล้ศรีษะมนุษย์,” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, นนทบุรี, 7-9 สิงหาคม 2560

12. ธีระ จงสมชัย และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย,”การศึกษาระยะปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Study of Safety Distance from Electromagnetic Field of Cellular Base Station),” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 (The 40th Electrical Engineering), EECON-40,โรงแรมเดอะซายน์, ชลบุรี, 15-17 พศจิกายน 2560

13. สุมิตรา สระกิจ และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย,”การวิเคราะห์ระยะเวลาในการเชื่อมต่อการโทรด้วยเสียงของระบบ 3G และ VOLTE ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน (Voice call setup time analysis on 3G and VOLTE under different situations),” The 21st International Computer Science and Engineering Conference 2017 (ICSEC2017), Bangkok, Thailand, 15-18 November 2017.

14. สาธิก ติรโกศิณท์ และ สุวัฒน์ ภัทรมาลัย,”การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัญญาณไวไฟในห้องที่มีผนังแบบกระจกและแบบยิปซัมระหว่างมาตรฐาน IEEE802.11n และ IEEE802.11ac,” The 2017 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2017), Bangkok, Thailand, 20-21 November 2017.

Scholars and Awards

- NSTDA Scholarship for doing research in ATM Network Simulations 1998-99

- Excellent Paper in Proceedings of EECON-21 (co-author)

 

KMUTT Electronic and Telecommunications


Revised: 16 September 2003/11:09:39